Đăng ký
Thống kê 31.05.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 43 465,61 3 019 250,79 0,0144 69,4630
WMR->WMZ 279 391,25 4 015,22 69,5830 0,0144
WMZ->WME 2 392,12 2 217,34 1,0788 0,9269
WME->WMZ 5 038,06 5 410,27 0,9312 1,0739
WME->WMR 155,58 11 590,11 0,0134 74,4961
WMR->WME 3 585,70 47,96 74,7644 0,0134
WMY->WMZ 4 183 640,00 391,24 10693,2829 0,0001
WMZ->WMY 215,39 2 259 272,98 0,0001 10489,2195
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 28 180,18 12 318,17 2,2877 0,4371
WMZ->WMB 2 505,87 5 682,02 0,4410 2,2675
WMB->WME 59,12 24,12 2,4511 0,4080
WME->WMB 10,13 24,50 0,4135 2,4186
WMR->WMY 26,07 3 834,86 0,0068 147,0986
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 187,28 6,09 30,7521 0,0325
WMB->WMR 1 858,77 56 740,15 0,0328 30,5256
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 208 954,85 21 780,19 9,5938 0,1042
WMX->WMZ 21 878,46 208 441,22 0,1050 9,5272
WMR->WMX 121 718,84 182,02 668,7114 0,0015
WMX->WMR 413,56 271 217,03 0,0015 655,8106
WMK->WMZ 471 830,48 1 170,82 402,9915 0,0025
WMZ->WMK 230,53 91 719,46 0,0025 397,8634
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 2 181,38 12 434,61 0,1754 5,7003
WMK->WMR 28 941,71 5 007,58 5,7796 0,1730
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 389,98 1 580,16 0,2468 4,0519
WMH->WMZ 981,64 242,66 4,0453 0,2472
WMR->WMH 1 226,15 73,29 16,7301 0,0598
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 652,58 13 978,10 0,0467 21,4197
WML->WMZ 25 089,91 1 134,81 22,1093 0,0452
WMR->WML 0,32 0,09 3,5556 0,2813
WML->WMR 1 595,95 5 086,49 0,3138 3,1871
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 14 170,14 978 276,85 0,0145 69,0379
WMP->WMZ 33 642,27 481,91 69,8103 0,0143
WME->WMP 323,29 23 963,87 0,0135 74,1250
WMP->WME 17 541,53 230,84 75,9900 0,0132
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 10 931,89 350,11 31,2242 0,0320
WMB->WMP 124,14 3 860,77 0,0322 31,1001
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 64 136,60 95,10 674,4122 0,0015
WMX->WMP 197,96 129 941,30 0,0015 656,4018
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 7,90 2,32 3,4052 0,2937
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 30.05.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 33 131,57 2 296 884,88 0,0144 69,3262
WMR->WMZ 788 785,23 11 350,76 69,4918 0,0144
WMZ->WME 14 103,05 13 101,58 1,0764 0,9290
WME->WMZ 1 993,36 2 154,29 0,9253 1,0807
WME->WMR 1 003,34 73 776,33 0,0136 73,5307
WMR->WME 55 164,03 747,91 73,7576 0,0136
WMY->WMZ 1 450 373,09 136,77 10604,4680 0,0001
WMZ->WMY 169,82 1 772 126,99 0,0001 10435,3256
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 10 646,40 4 664,25 2,2826 0,4381
WMZ->WMB 3 127,78 7 086,12 0,4414 2,2655
WMB->WME 220,24 90,23 2,4409 0,4097
WME->WMB 39,68 93,48 0,4245 2,3558
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 3 739,33 120,64 30,9958 0,0323
WMB->WMR 169,96 5 193,91 0,0327 30,5596
WMZ->WMG 30,10 0,50 60,2000 0,0166
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 237 723,82 24 959,65 9,5243 0,1050
WMX->WMZ 15 624,31 147 968,85 0,1056 9,4704
WMR->WMX 323 988,97 488,29 663,5175 0,0015
WMX->WMR 1 717,08 1 141 002,42 0,0015 664,5016
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 359,01 142 443,36 0,0025 396,7671
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1 612,24 8 817,39 0,1828 5,4690
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 386,77 1 591,82 0,2430 4,1157
WMH->WMZ 1 033,01 245,89 4,2011 0,2380
WMR->WMH 156,94 9,47 16,5723 0,0603
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 19,44 776,99 0,0250 39,9686
WMZ->WML 3 471,40 76 267,03 0,0455 21,9701
WML->WMZ 7 515,11 337,34 22,2776 0,0449
WMR->WML 20 079,33 6 271,74 3,2016 0,3123
WML->WMR 7,00 21,89 0,3198 3,1271
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 116,31 0,52 223,6731 0,0045
WMX->WML 8,25 1 741,19 0,0047 211,0533
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 10 671,73 738 826,23 0,0144 69,2321
WMP->WMZ 196 500,74 2 811,12 69,9012 0,0143
WME->WMP 25,71 1 904,95 0,0135 74,0937
WMP->WME 19 256,79 247,82 77,7047 0,0129
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 11 402,00 352,36 32,3590 0,0309
WMB->WMP 59,41 1 862,55 0,0319 31,3508
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 99 147,62 148,64 667,0319 0,0015
WMX->WMP 289,81 189 400,12 0,0015 653,5320
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 31,40 10,00 3,1400 0,3185
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 29.05.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 89 533,45 6 200 421,56 0,0144 69,2526
WMR->WMZ 1 532 591,80 22 008,02 69,6379 0,0144
WMZ->WME 8 054,77 7 511,88 1,0723 0,9326
WME->WMZ 22 438,88 23 890,45 0,9392 1,0647
WME->WMR 741,14 54 602,39 0,0136 73,6735
WMR->WME 33 457,45 447,43 74,7769 0,0134
WMY->WMZ 521 455,47 49,22 10594,3818 0,0001
WMZ->WMY 153,18 1 598 451,48 0,0001 10435,1187
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 9 601,91 4 224,39 2,2730 0,4400
WMZ->WMB 3 656,54 8 264,50 0,4424 2,2602
WMB->WME 72,72 29,79 2,4411 0,4097
WME->WMB 30,00 70,12 0,4278 2,3373
WMR->WMY 21,55 3 169,98 0,0068 147,0988
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 978,51 31,87 30,7032 0,0326
WMB->WMR 1 000,87 30 704,89 0,0326 30,6782
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 235 323,59 24 762,99 9,5030 0,1052
WMX->WMZ 46 118,50 436 845,43 0,1056 9,4722
WMR->WMX 140 793,74 212,06 663,9335 0,0015
WMX->WMR 459,37 300 753,88 0,0015 654,7094
WMK->WMZ 321 796,82 798,67 402,9159 0,0025
WMZ->WMK 16,70 6 465,11 0,0026 387,1323
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 2 420,18 13 428,39 0,1802 5,5485
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 46,87 201,99 0,2320 4,3096
WMH->WMZ 498,76 114,35 4,3617 0,2293
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 2 000,95 48,99 40,8440 0,0245
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 482,45 11 012,61 0,0438 22,8264
WML->WMZ 24 677,30 1 064,47 23,1827 0,0431
WMR->WML 0,65 0,20 3,2500 0,3077
WML->WMR 274,43 843,36 0,3254 3,0731
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 2 118,21 9,44 224,3867 0,0045
WMX->WML 2,55 534,68 0,0048 209,6784
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 21 572,65 1 501 371,90 0,0144 69,5961
WMP->WMZ 503 104,37 7 159,44 70,2715 0,0142
WME->WMP 492,32 37 624,60 0,0131 76,4231
WMP->WME 73 344,34 956,31 76,6952 0,0130
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 5 781,95 178,56 32,3810 0,0309
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 38 988,24 57,85 673,9540 0,0015
WMX->WMP 334,18 220 241,71 0,0015 659,0511
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000