Đăng ký
Thống kê 18.10.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 131951,73 8414399,15 0,0157 63,7688
WMR->WMZ 4000276,79 62572,15 63,9306 0,0156
WMZ->WME 18386,43 16775,49 1,0960 0,9124
WME->WMZ 2931,75 3193,37 0,9181 1,0892
WME->WMR 9694,12 670105,30 0,0145 69,1249
WMR->WME 65281,54 939,89 69,4566 0,0144
WMZ->WMU 944,04 27222,65 0,0347 28,8363
WMU->WMZ 10184,73 354,27 28,7485 0,0348
WMR->WMU 1615,88 732,19 2,2069 0,4531
WMU->WMR 1265,25 2736,63 0,4623 2,1629
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 12885123,69 1246,00 10341,1908 0,0001
WMZ->WMY 251,97 2526244,79 0,0001 10025,9745
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 8380,76 4379,73 1,9135 0,5226
WMZ->WMB 4095,20 7808,82 0,5244 1,9068
WMB->WME 47,17 22,21 2,1238 0,4709
WME->WMB 9,28 18,84 0,4926 2,0302
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 83515,93 2474,82 33,7463 0,0296
WMB->WMR 18841,77 633458,40 0,0297 33,6199
WMZ->WMG 41,53 0,84 49,4405 0,0202
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 87452,62 10737,95 8,1443 0,1228
WMX->WMZ 29600,70 239030,56 0,1238 8,0752
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 236493,84 451,08 524,2836 0,0019
WMX->WMR 2411,56 1249296,67 0,0019 518,0450
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,13 32,95 0,0039 253,4615
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 63,52 24538,25 0,0026 386,3075
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 3584,84 21343,73 0,1680 5,9539
WMK->WMR 71027,34 11755,33 6,0421 0,1655
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 19841,26 6,36 3119,6950 0,0003
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 114112,40 567,33 201,1394 0,0050
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 326,88 1538,44 0,2125 4,7064
WMH->WMZ 17892,36 3890,60 4,5989 0,2174
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 677,88 47,81 14,1786 0,0705
WMH->WMR 135,66 1902,83 0,0713 14,0265
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 410,88 7466,76 0,0550 18,1726
WML->WMZ 10317,01 557,75 18,4976 0,0541
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 1638,61 465,85 3,5175 0,2843
WML->WMR 142,81 508,12 0,2811 3,5580
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 9751,91 472,78 20,6267 0,0485
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 17.10.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 252235,23 16218777,60 0,0156 64,3002
WMR->WMZ 1818976,13 28184,60 64,5379 0,0155
WMZ->WME 15033,67 13777,26 1,0912 0,9164
WME->WMZ 2457,69 2671,28 0,9200 1,0869
WME->WMR 1283,74 89656,95 0,0143 69,8404
WMR->WME 68858,57 979,34 70,3112 0,0142
WMZ->WMU 857,36 24994,72 0,0343 29,1531
WMU->WMZ 13398,06 453,85 29,5209 0,0339
WMR->WMU 22915,17 10530,28 2,1761 0,4595
WMU->WMR 1923,18 4170,65 0,4611 2,1686
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 1,37 42,28 0,0324 30,8613
WMY->WMZ 6965344,71 672,91 10351,0792 0,0001
WMZ->WMY 683,68 6859507,37 0,0001 10033,2134
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 7104,49 3708,03 1,9160 0,5219
WMZ->WMB 3805,93 7244,00 0,5254 1,9033
WMB->WME 9,62 4,45 2,1618 0,4626
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 73611,89 2169,99 33,9227 0,0295
WMB->WMR 7928,45 266589,40 0,0297 33,6244
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 760,00 0,21 3619,0476 0,0003
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 95849,65 11744,03 8,1616 0,1225
WMX->WMZ 32222,84 263942,05 0,1221 8,1911
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 442885,64 838,30 528,3140 0,0019
WMX->WMR 5005,82 2625062,46 0,0019 524,4021
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 2915593,67 7487,16 389,4125 0,0026
WMZ->WMK 2528,57 975559,88 0,0026 385,8149
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 658,00 3816,69 0,1724 5,8004
WMK->WMR 124016,36 20712,11 5,9876 0,1670
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 163697,26 52,05 3145,0002 0,0003
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 1353942,31 6770,59 199,9741 0,0050
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 20,15 88,72 0,2271 4,4030
WMH->WMZ 659,34 145,40 4,5347 0,2205
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 732,71 49,89 14,6865 0,0681
WMH->WMR 383,79 5410,44 0,0709 14,0974
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 65,96 1,74 37,9080 0,0264
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2449,60 44543,89 0,0550 18,1841
WML->WMZ 132939,26 7235,77 18,3725 0,0544
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 13840,71 3909,68 3,5401 0,2825
WML->WMR 4124,39 14324,28 0,2879 3,4731
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 113223,44 5540,02 20,4374 0,0489
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 50,34 12,14 4,1466 0,2412
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 16.10.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 116880,14 7544542,90 0,0155 64,5494
WMR->WMZ 5076001,94 78295,87 64,8310 0,0154
WMZ->WME 12662,00 11620,07 1,0897 0,9177
WME->WMZ 9524,74 10358,23 0,9195 1,0875
WME->WMR 27756,75 1900169,69 0,0146 68,4579
WMR->WME 60427,26 863,21 70,0030 0,0143
WMZ->WMU 103,10 3004,60 0,0343 29,1426
WMU->WMZ 15264,87 519,32 29,3940 0,0340
WMR->WMU 5352,72 2396,35 2,2337 0,4477
WMU->WMR 2508,89 5422,05 0,4627 2,1611
WMU->WME 67,97 2,10 32,3667 0,0309
WME->WMU 2,05 63,75 0,0322 31,0976
WMY->WMZ 4819358,87 466,81 10324,0266 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 2351999,99 210,00 11200,0000 0,0001
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 9539,80 4979,91 1,9157 0,5220
WMZ->WMB 9879,17 18668,05 0,5292 1,8896
WMB->WME 9,62 4,57 2,1050 0,4751
WME->WMB 61,35 128,11 0,4789 2,0882
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 94940,38 2804,21 33,8564 0,0295
WMB->WMR 7278,80 244621,01 0,0298 33,6073
WMZ->WMG 14,58 0,31 47,0323 0,0213
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,11 350,00 0,0003 3181,8182
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 37544,14 4566,89 8,2209 0,1216
WMX->WMZ 48940,75 402341,42 0,1216 8,2210
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 568561,19 1062,79 534,9704 0,0019
WMX->WMR 2656,88 1418247,42 0,0019 533,8018
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,10 25,70 0,0039 257,0000
WMK->WMZ 1303634,56 3389,40 384,6210 0,0026
WMZ->WMK 1146,03 435285,64 0,0026 379,8205
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 57349,71 331550,19 0,1730 5,7812
WMK->WMR 31277,71 5265,99 5,9396 0,1684
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 66045,37 330,64 199,7501 0,0050
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 12,84 56,36 0,2278 4,3894
WMH->WMZ 358,95 79,54 4,5128 0,2216
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 215,20 14,70 14,6395 0,0683
WMH->WMR 33,38 473,56 0,0705 14,1869
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 232,91 4198,38 0,0555 18,0258
WML->WMZ 184200,29 9886,84 18,6309 0,0537
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 15262,18 4316,30 3,5359 0,2828
WML->WMR 3536,47 12224,98 0,2893 3,4568
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 278864,73 13678,25 20,3875 0,0490
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 3,48 524,73 0,0066 150,7845
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000