Đăng ký
Thống kê 28.03.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 8242,50 620576,58 0,0133 75,2898
WMR->WMZ 370878,94 4908,45 75,5593 0,0132
WMZ->WME 14,35 13,28 1,0806 0,9254
WME->WMZ 271,67 292,03 0,9303 1,0749
WME->WMR 26,76 2184,24 0,0123 81,6233
WMR->WME 1096,82 13,40 81,8522 0,0122
WMZ->WMU 0,15 5,09 0,0295 33,9333
WMU->WMZ 59,09 1,71 34,5556 0,0289
WMR->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 435752,27 42,75 10193,0356 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 1090,97 443,95 2,4574 0,4069
WMZ->WMB 1087,58 2659,96 0,4089 2,4458
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 28971,21 957,58 30,2546 0,0331
WMB->WMR 504,30 15022,73 0,0336 29,7893
WMZ->WMG 330,65 5,52 59,9004 0,0167
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 2,57 10023,00 0,0003 3900,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 32937,48 5193,85 6,3416 0,1577
WMX->WMZ 36355,69 233067,58 0,1560 6,4108
WMR->WMX 189523,22 378,35 500,9204 0,0020
WMX->WMR 4639,86 2317837,67 0,0020 499,5491
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 802,76 4384,48 0,1831 5,4618
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 2682,10 0,11 24382,7273 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 151,53 697,50 0,2172 4,6030
WMH->WMZ 11270,97 2398,72 4,6987 0,2128
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 483,09 8223,48 0,0587 17,0227
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,95 27,70 0,0343 29,1579
WMZ->WML 35,70 903,74 0,0395 25,3148
WML->WMZ 61331,32 2427,10 25,2694 0,0396
WMR->WML 3,23 1,01 3,1980 0,3127
WML->WMR 580,02 1746,68 0,3321 3,0114
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,95 149,72 0,0063 157,6000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 4627,80 350818,54 0,0132 75,8068
WMP->WMZ 366407,27 4730,88 77,4501 0,0129
WME->WMP 4,44 351,85 0,0126 79,2455
WMP->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 26400,00 49,31 535,3884 0,0019
WMX->WMP 14,89 7262,22 0,0021 487,7246
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 27.03.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 68697,52 5125463,73 0,0134 74,6092
WMR->WMZ 3092441,83 41138,24 75,1720 0,0133
WMZ->WME 27125,90 25039,21 1,0833 0,9231
WME->WMZ 32952,79 35354,50 0,9321 1,0729
WME->WMR 1085,85 87421,61 0,0124 80,5098
WMR->WME 158268,15 1953,05 81,0364 0,0123
WMZ->WMU 38,49 1307,84 0,0294 33,9787
WMU->WMZ 2644,33 76,75 34,4538 0,0290
WMR->WMU 8702,51 4007,82 2,1714 0,4605
WMU->WMR 213,88 462,24 0,4627 2,1612
WMU->WME 39,90 1,02 39,1176 0,0256
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 2130406,55 208,96 10195,2840 0,0001
WMZ->WMY 350,25 3510252,30 0,0001 10022,1336
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 25,76 284547,54 0,0001 11046,1002
WMB->WMZ 6646,15 2697,04 2,4642 0,4058
WMZ->WMB 3106,66 7615,39 0,4079 2,4513
WMB->WME 19,00 6,93 2,7417 0,3647
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 4,00 543,07 0,0074 135,7675
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 21022,41 693,03 30,3341 0,0330
WMB->WMR 2585,29 77250,44 0,0335 29,8808
WMZ->WMG 9892,27 166,66 59,3560 0,0168
WMG->WMZ 101,63 6022,23 0,0169 59,2564
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 56547,00 12,57 4498,5680 0,0002
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 282159,51 41740,53 6,7598 0,1479
WMX->WMZ 40374,65 269696,69 0,1497 6,6799
WMR->WMX 262092,55 511,71 512,1896 0,0020
WMX->WMR 4787,89 2420868,16 0,0020 505,6232
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 103326,92 246,32 419,4825 0,0024
WMZ->WMK 329,09 136767,17 0,0024 415,5920
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 156,55 69810,99 0,0022 445,9341
WMR->WMK 1319,75 7239,64 0,1823 5,4856
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 14,98 0,10 149,8000 0,0067
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 98368,66 4,10 23992,3561 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1447,08 6189,55 0,2338 4,2773
WMH->WMZ 10374,98 2444,73 4,2438 0,2356
WMR->WMH 8495,55 475,29 17,8745 0,0559
WMH->WMR 102,06 1792,92 0,0569 17,5673
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 3,63 104,93 0,0346 28,9063
WMZ->WML 1689,69 40365,14 0,0419 23,8891
WML->WMZ 170501,37 6961,57 24,4918 0,0408
WMR->WML 4049,20 1339,91 3,0220 0,3309
WML->WMR 13,49 40,51 0,3330 3,0030
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 5912,16 1042,61 5,6705 0,1764
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 24152,99 1831272,22 0,0132 75,8197
WMP->WMZ 700029,39 9127,14 76,6976 0,0130
WME->WMP 8,60 681,46 0,0126 79,2395
WMP->WME 54664,75 651,90 83,8545 0,0119
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 5311,69 166,09 31,9808 0,0313
WMB->WMP 4,33 138,83 0,0312 32,0624
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 19620,87 37,34 525,4652 0,0019
WMX->WMP 52,08 24846,96 0,0021 477,0922
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 495,00 109,03 4,5400 0,2203
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 26.03.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 157498,94 11735657,03 0,0134 74,5126
WMR->WMZ 3502485,86 46811,26 74,8214 0,0134
WMZ->WME 18476,66 17215,82 1,0732 0,9318
WME->WMZ 4992,36 5364,32 0,9307 1,0745
WME->WMR 796,55 63683,80 0,0125 79,9495
WMR->WME 79656,39 1003,25 79,3983 0,0126
WMZ->WMU 48,87 1629,20 0,0300 33,3374
WMU->WMZ 4895,88 144,73 33,8277 0,0296
WMR->WMU 3603,79 1638,65 2,1992 0,4547
WMU->WMR 1013,92 2190,63 0,4628 2,1606
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 1,38 50,00 0,0276 36,2319
WMY->WMZ 890972,05 87,12 10226,9519 0,0001
WMZ->WMY 159,21 1623538,79 0,0001 10197,4674
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 11383,92 4613,62 2,4675 0,4053
WMZ->WMB 5417,81 13240,87 0,4092 2,4440
WMB->WME 347,36 129,63 2,6796 0,3732
WME->WMB 950,90 2527,28 0,3763 2,6578
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 50693,60 1681,04 30,1561 0,0332
WMB->WMR 7326,16 215761,28 0,0340 29,4508
WMZ->WMG 20664,30 356,39 57,9823 0,0172
WMG->WMZ 123,75 7047,32 0,0176 56,9480
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 210978,88 31339,89 6,7320 0,1485
WMX->WMZ 54840,41 365290,62 0,1501 6,6610
WMR->WMX 240676,72 478,43 503,0552 0,0020
WMX->WMR 2758,25 1379203,28 0,0020 500,0284
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 454,52 196185,87 0,0023 431,6331
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 10,00 4459,62 0,0022 445,9620
WMR->WMK 536,72 2963,42 0,1811 5,5214
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 1445,00 9,86 146,5517 0,0068
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 179115,00 7,50 23882,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1330,97 5989,72 0,2222 4,5003
WMH->WMZ 6131,93 1339,29 4,5785 0,2184
WMR->WMH 381,25 22,55 16,9069 0,0591
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 6,71 198,48 0,0338 29,5797
WMZ->WML 267,48 6523,16 0,0410 24,3875
WML->WMZ 143507,71 5547,51 25,8689 0,0387
WMR->WML 476,31 161,23 2,9542 0,3385
WML->WMR 1503,25 4527,85 0,3320 3,0120
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 6,60 0,03 220,0000 0,0045
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 14256,58 1081915,96 0,0132 75,8889
WMP->WMZ 654087,26 8547,08 76,5276 0,0131
WME->WMP 29,94 2384,20 0,0126 79,6326
WMP->WME 25819,47 308,55 83,6800 0,0120
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 12646,43 395,47 31,9782 0,0313
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 12270,17 22,75 539,3481 0,0019
WMX->WMP 143,11 74411,09 0,0019 519,9573
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000