Đăng ký
Thống kê 23.09.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 48806,03 3249807,17 0,0150 66,5862
WMR->WMZ 7467017,91 111954,39 66,6970 0,0150
WMZ->WME 1799,81 1538,24 1,1700 0,8547
WME->WMZ 3909,92 4550,96 0,8591 1,1640
WME->WMR 1765,70 136772,28 0,0129 77,4607
WMR->WME 121534,26 1562,16 77,7989 0,0129
WMZ->WMU 173,59 4997,33 0,0347 28,7881
WMU->WMZ 23586,19 814,57 28,9554 0,0345
WMR->WMU 56141,02 24181,98 2,3216 0,4307
WMU->WMR 16391,22 37552,32 0,4365 2,2910
WMU->WME 802,25 23,59 34,0081 0,0294
WME->WMU 181,83 6001,15 0,0303 33,0042
WMB->WMZ 6242,67 3189,30 1,9574 0,5109
WMZ->WMB 2824,21 5503,06 0,5132 1,9485
WMB->WME 13,00 5,54 2,3466 0,4262
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 105911,42 3077,31 34,4169 0,0291
WMB->WMR 7059,45 242198,06 0,0291 34,3083
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 63835,19 9461,88 6,7466 0,1482
WMX->WMZ 4300,97 28676,16 0,1500 6,6674
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 805779,78 1780,84 452,4717 0,0022
WMX->WMR 2479,05 1113523,79 0,0022 449,1736
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 3,32 654,78 0,0051 197,2229
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 44075,39 236240,49 0,1866 5,3599
WMK->WMR 220700,00 40994,16 5,3837 0,1857
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2736,25 5399,17 0,5068 1,9732
WMH->WMZ 14304,75 7110,38 2,0118 0,4971
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 41042,09 1218,50 33,6825 0,0297
WMH->WMR 1350,54 44609,85 0,0303 33,0311
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 2,04 0,15 13,6000 0,0735
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 111,47 1810,79 0,0616 16,2446
WML->WMZ 6216,50 376,77 16,4995 0,0606
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 9017,22 2168,46 4,1584 0,2405
WML->WMR 1930,99 7895,76 0,2446 4,0890
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 22.09.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 99984,77 6639825,23 0,0151 66,4084
WMR->WMZ 5196251,42 78063,99 66,5640 0,0150
WMZ->WME 7939,60 6778,27 1,1713 0,8537
WME->WMZ 1527,93 1782,86 0,8570 1,1668
WME->WMR 1264,48 97787,86 0,0129 77,3344
WMR->WME 45356,71 583,61 77,7175 0,0129
WMZ->WMU 302,38 8650,16 0,0350 28,6069
WMU->WMZ 26033,45 902,58 28,8434 0,0347
WMR->WMU 49788,24 21455,63 2,3205 0,4309
WMU->WMR 35080,81 80308,02 0,4368 2,2892
WMU->WME 2960,90 87,36 33,8931 0,0295
WME->WMU 30,51 1011,12 0,0302 33,1406
WMB->WMZ 7891,70 4069,05 1,9394 0,5156
WMZ->WMB 2619,85 5025,46 0,5213 1,9182
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 132426,77 3821,19 34,6559 0,0289
WMB->WMR 2405,35 82920,98 0,0290 34,4736
WMZ->WMG 10,71 0,28 38,2500 0,0261
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 261568,23 38907,06 6,7229 0,1487
WMX->WMZ 19402,63 129501,31 0,1498 6,6744
WME->WMX 2,26 0,39 5,7949 0,1726
WMX->WME 0,90 4,74 0,1899 5,2667
WMR->WMX 1127136,63 2518,26 447,5855 0,0022
WMX->WMR 2384,51 1062156,05 0,0022 445,4400
WMU->WMX 386,41 1,98 195,1566 0,0051
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 3,57 0,01 357,0000 0,0028
WMZ->WMK 13,10 4582,81 0,0029 349,8328
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 55608,17 298077,55 0,1866 5,3603
WMK->WMR 24210,17 4494,26 5,3869 0,1856
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 62,50 0,78 80,1282 0,0125
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2521,40 4927,12 0,5117 1,9541
WMH->WMZ 6155,67 3058,73 2,0125 0,4969
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 65522,75 1937,85 33,8121 0,0296
WMH->WMR 4821,90 160417,66 0,0301 33,2686
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 103,59 1752,46 0,0591 16,9173
WML->WMZ 4583,81 270,36 16,9545 0,0590
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 27971,14 6567,10 4,2593 0,2348
WML->WMR 31148,88 130413,21 0,2388 4,1868
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 190,50 1538,34 0,1238 8,0753
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 249268,95 11143,77 22,3685 0,0447
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 13,97 1479,11 0,0094 105,8776
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 21.09.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 403973,65 26760125,24 0,0151 66,2423
WMR->WMZ 18896201,48 284427,55 66,4359 0,0151
WMZ->WME 30734,05 26056,17 1,1795 0,8478
WME->WMZ 16096,12 18794,85 0,8564 1,1677
WME->WMR 7608,88 586343,19 0,0130 77,0604
WMR->WME 2525621,63 32554,84 77,5805 0,0129
WMZ->WMU 7162,67 203273,12 0,0352 28,3795
WMU->WMZ 31375,53 1099,50 28,5362 0,0350
WMR->WMU 126942,33 54250,24 2,3399 0,4274
WMU->WMR 20063,99 46804,73 0,4287 2,3328
WMU->WME 2081,00 55,53 37,4752 0,0267
WME->WMU 19,69 668,75 0,0294 33,9639
WMB->WMZ 5518,34 2844,63 1,9399 0,5155
WMZ->WMB 4525,30 8694,97 0,5205 1,9214
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 407497,00 11827,80 34,4525 0,0290
WMB->WMR 12241,80 419386,67 0,0292 34,2586
WMZ->WMG 259,98 6,79 38,2887 0,0261
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 8,30 0,25 33,2000 0,0301
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 25700,00 9,99 2572,5726 0,0004
WMG->WMR 2,97 7283,90 0,0004 2452,4916
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 358136,12 53872,78 6,6478 0,1504
WMX->WMZ 21447,23 142668,94 0,1503 6,6521
WME->WMX 74,49 13,08 5,6950 0,1756
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 2616919,62 5841,60 447,9799 0,0022
WMX->WMR 6304,49 2798690,86 0,0023 443,9203
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 65867,76 186,88 352,4602 0,0028
WMZ->WMK 86,96 30610,41 0,0028 352,0056
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 56210,96 300333,35 0,1872 5,3430
WMK->WMR 2887062,57 531318,66 5,4338 0,1840
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 12450,01 25230,77 0,4934 2,0266
WMH->WMZ 19259,24 9438,03 2,0406 0,4901
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 173444,51 5362,05 32,3467 0,0309
WMH->WMR 4733,49 154030,82 0,0307 32,5406
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1164,48 19063,74 0,0611 16,3710
WML->WMZ 6406,24 370,21 17,3043 0,0578
WME->WML 0,20 3,56 0,0562 17,8000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 215363,71 50322,25 4,2797 0,2337
WML->WMR 16010,59 66304,16 0,2415 4,1413
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 13029,81 599,26 21,7432 0,0460
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 36,12 3875,95 0,0093 107,3076
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 35,94 294,48 0,1220 8,1937