Đăng ký
Thống kê 19.06.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 539834,63 35136424,26 0,0154 65,0874
WMR->WMZ 18033054,62 276639,19 65,1862 0,0153
WMZ->WME 14215,71 12597,82 1,1284 0,8862
WME->WMZ 21688,69 24413,01 0,8884 1,1256
WME->WMR 10352,48 753542,97 0,0137 72,7886
WMR->WME 533662,36 7286,99 73,2350 0,0137
WMZ->WMU 105,97 3250,60 0,0326 30,6747
WMU->WMZ 4110,70 133,84 30,7135 0,0326
WMR->WMU 7578,56 3573,81 2,1206 0,4716
WMU->WMR 50087,51 105870,23 0,4731 2,1137
WMU->WME 111,51 3,21 34,7383 0,0288
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 6424,48 3338,63 1,9243 0,5197
WMZ->WMB 5998,99 11523,57 0,5206 1,9209
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 364611,58 10838,90 33,6392 0,0297
WMB->WMR 5074,27 169355,13 0,0300 33,3753
WMZ->WMG 884,88 20,31 43,5687 0,0230
WMG->WMZ 3,95 168,13 0,0235 42,5646
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 19961,55 7,00 2851,6500 0,0004
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 210656,55 23126,39 9,1089 0,1098
WMX->WMZ 11707,83 105964,44 0,1105 9,0507
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1244700,35 2100,81 592,4859 0,0017
WMX->WMR 3777,62 2216975,24 0,0017 586,8709
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 893,64 337148,03 0,0027 377,2750
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 14130,06 81577,51 0,1732 5,7733
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 21,19 1,11 19,0901 0,0524
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 333278,78 1706,38 195,3133 0,0051
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4244,81 10201,24 0,4161 2,4032
WMH->WMZ 774,88 321,98 2,4066 0,4155
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 2390,94 88,05 27,1543 0,0368
WMH->WMR 165,86 4463,65 0,0372 26,9122
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1512,79 11061,82 0,1368 7,3122
WML->WMZ 19010,78 2572,83 7,3891 0,1353
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 14986,38 1691,57 8,8595 0,1129
WML->WMR 3732,70 33107,99 0,1127 8,8697
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 74,32 1,03 72,1553 0,0139
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 18.06.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 644958,03 42056900,85 0,0153 65,2087
WMR->WMZ 21435601,68 328334,73 65,2858 0,0153
WMZ->WME 4068,95 3590,22 1,1333 0,8823
WME->WMZ 7791,50 8802,35 0,8852 1,1297
WME->WMR 9881,11 724376,30 0,0136 73,3092
WMR->WME 1768668,36 23941,06 73,8759 0,0135
WMZ->WMU 77,51 2367,93 0,0327 30,5500
WMU->WMZ 5264,31 171,24 30,7423 0,0325
WMR->WMU 14224,32 6614,42 2,1505 0,4650
WMU->WMR 5363,18 11433,70 0,4691 2,1319
WMU->WME 606,00 17,47 34,6880 0,0288
WME->WMU 9,21 313,96 0,0293 34,0890
WMB->WMZ 9023,56 4661,63 1,9357 0,5166
WMZ->WMB 10211,18 19656,84 0,5195 1,9250
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 248964,87 7417,27 33,5656 0,0298
WMB->WMR 24360,94 813915,34 0,0299 33,4107
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 24,89 1058,55 0,0235 42,5291
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 60,00 163772,61 0,0004 2729,5435
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 251959,41 27570,42 9,1388 0,1094
WMX->WMZ 33443,88 304495,51 0,1098 9,1047
WME->WMX 5,00 0,60 8,3333 0,1200
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1345181,96 2256,88 596,0361 0,0017
WMX->WMR 3241,49 1917518,71 0,0017 591,5547
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 57,60 0,15 384,0000 0,0026
WMZ->WMK 4,51 1701,42 0,0027 377,2550
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 12816,61 74120,58 0,1729 5,7832
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 3023,90 7302,56 0,4141 2,4149
WMH->WMZ 7282,18 3005,17 2,4232 0,4127
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 26600,97 954,03 27,8827 0,0359
WMH->WMR 585,06 15889,14 0,0368 27,1581
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 32,87 1,51 21,7682 0,0459
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 17291,46 130624,92 0,1324 7,5543
WML->WMZ 88674,22 11368,64 7,7999 0,1282
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 99739,16 11440,66 8,7180 0,1147
WML->WMR 17034,05 141647,51 0,1203 8,3156
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 7991,26 110,97 72,0128 0,0139
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 10,85 32,87 0,3301 3,0295
Thống kê 17.06.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 722708,68 47243827,77 0,0153 65,3705
WMR->WMZ 27041777,84 412461,41 65,5620 0,0153
WMZ->WME 25086,23 22223,48 1,1288 0,8859
WME->WMZ 7129,79 8026,46 0,8883 1,1258
WME->WMR 27987,62 2031426,78 0,0138 72,5830
WMR->WME 2967085,80 40395,35 73,4512 0,0136
WMZ->WMU 210,61 6473,91 0,0325 30,7389
WMU->WMZ 6513,43 211,38 30,8138 0,0325
WMR->WMU 9320,65 4325,05 2,1550 0,4640
WMU->WMR 9978,91 21426,95 0,4657 2,1472
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 20,00 680,04 0,0294 34,0020
WMB->WMZ 9145,15 4715,02 1,9396 0,5156
WMZ->WMB 10193,09 19695,14 0,5175 1,9322
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 331997,12 9860,22 33,6704 0,0297
WMB->WMR 30818,63 1030338,08 0,0299 33,4323
WMZ->WMG 1748,59 40,00 43,7148 0,0229
WMG->WMZ 2,21 93,92 0,0235 42,4977
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 685795,76 74250,28 9,2363 0,1083
WMX->WMZ 46628,03 425708,51 0,1095 9,1299
WME->WMX 116,14 13,69 8,4836 0,1179
WMX->WME 0,53 4,09 0,1296 7,7170
WMR->WMX 7843749,29 13043,52 601,3522 0,0017
WMX->WMR 3312,87 1968884,02 0,0017 594,3137
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,05 10,57 0,0047 211,4000
WMK->WMZ 15902,44 41,86 379,8958 0,0026
WMZ->WMK 471,41 178596,27 0,0026 378,8555
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 3032,26 17528,50 0,1730 5,7807
WMK->WMR 64501,50 10982,55 5,8731 0,1703
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 634614,58 3243,32 195,6682 0,0051
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 335,25 763,76 0,4389 2,2782
WMH->WMZ 1547,32 670,26 2,3085 0,4332
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 46907,13 1669,30 28,0999 0,0356
WMH->WMR 410,96 11532,74 0,0356 28,0629
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 1222,81 58,31 20,9708 0,0477
WMX->WMH 2,20 46,92 0,0469 21,3273
WMZ->WML 453,30 3398,64 0,1334 7,4976
WML->WMZ 7102,68 942,52 7,5358 0,1327
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 22329,87 2509,59 8,8978 0,1124
WML->WMR 9082,76 80295,28 0,1131 8,8404
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 688,54 9,56 72,0230 0,0139
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 1,64 0,46 3,5652 0,2805
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000