Đăng ký
Thống kê 17.12.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 6882,43 463175,40 0,0149 67,2982
WMR->WMZ 120413,40 1782,99 67,5345 0,0148
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 636,36 735,09 0,8657 1,1551
WME->WMR 606,04 46755,59 0,0130 77,1493
WMR->WME 54254,25 705,14 76,9411 0,0130
WMZ->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMU 164,36 81,00 2,0291 0,4928
WMU->WMR 3989,78 8032,58 0,4967 2,0133
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 321,39 161,65 1,9882 0,5030
WMZ->WMB 198,26 392,65 0,5049 1,9805
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 2156,86 63,47 33,9824 0,0294
WMB->WMR 43,01 1455,89 0,0295 33,8500
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1499,61 457,43 3,2783 0,3050
WMX->WMZ 93,07 303,26 0,3069 3,2584
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 91110,77 411,63 221,3414 0,0045
WMX->WMR 433,32 95067,46 0,0046 219,3932
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 151,00 2114,73 0,0714 14,0048
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 258,14 1407,26 0,1834 5,4515
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 16.12.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 110506,09 7437212,49 0,0149 67,3014
WMR->WMZ 9014593,79 133538,92 67,5054 0,0148
WMZ->WME 152,41 131,60 1,1581 0,8635
WME->WMZ 10768,88 12448,97 0,8650 1,1560
WME->WMR 2064,60 159517,30 0,0129 77,2631
WMR->WME 85726,25 1107,32 77,4178 0,0129
WMZ->WMU 120,97 3985,83 0,0304 32,9489
WMU->WMZ 13243,51 397,47 33,3195 0,0300
WMR->WMU 20090,16 9856,37 2,0383 0,4906
WMU->WMR 30226,62 60972,24 0,4957 2,0172
WMU->WME 7424,70 196,73 37,7406 0,0265
WME->WMU 114,34 4216,68 0,0271 36,8784
WMB->WMZ 7108,22 3565,88 1,9934 0,5017
WMZ->WMB 2499,20 4949,16 0,5050 1,9803
WMB->WME 760,60 333,05 2,2837 0,4379
WME->WMB 178,84 405,10 0,4415 2,2652
WMR->WMB 96589,58 2840,73 34,0017 0,0294
WMB->WMR 8553,50 289229,72 0,0296 33,8142
WMZ->WMG 10,70 0,28 38,2143 0,0262
WMG->WMZ 0,43 16,08 0,0267 37,3953
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 17,97 45733,23 0,0004 2544,9766
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 62361,86 18928,89 3,2945 0,3035
WMX->WMZ 12832,66 42031,60 0,3053 3,2754
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,39 1,03 0,3786 2,6410
WMR->WMX 926873,74 4169,52 222,2975 0,0045
WMX->WMR 4865,58 1074087,27 0,0045 220,7522
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 9,58 1008,98 0,0095 105,3215
WMK->WMZ 12745,25 33,71 378,0851 0,0026
WMZ->WMK 26,57 10042,54 0,0026 377,9654
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1741,78 9898,52 0,1760 5,6830
WMK->WMR 165,00 28,86 5,7173 0,1749
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 377,50 4633,34 0,0815 12,2737
WMH->WMZ 537,20 44,49 12,0746 0,0828
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 14469,54 2653,74 5,4525 0,1834
WMH->WMR 814,72 4570,36 0,1783 5,6097
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,79 29,44 0,0268 37,2658
WMZ->WML 1547,35 60501,16 0,0256 39,0999
WML->WMZ 21931,52 566,78 38,6949 0,0258
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 9752,12 213,86 45,6005 0,0219
WMR->WML 69211,09 39410,91 1,7561 0,5694
WML->WMR 16742,19 29116,02 0,5750 1,7391
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 174,74 1,32 132,3788 0,0076
WMX->WML 1,79 230,51 0,0078 128,7765
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 15.12.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 199357,38 13409101,59 0,0149 67,2616
WMR->WMZ 13684234,58 202921,61 67,4361 0,0148
WMZ->WME 3253,14 2804,91 1,1598 0,8622
WME->WMZ 2360,80 2725,04 0,8663 1,1543
WME->WMR 2370,12 183813,85 0,0129 77,5547
WMR->WME 146824,58 1884,67 77,9047 0,0128
WMZ->WMU 532,63 17480,31 0,0305 32,8189
WMU->WMZ 17604,33 531,41 33,1276 0,0302
WMR->WMU 38667,81 18856,71 2,0506 0,4877
WMU->WMR 4676,98 9489,30 0,4929 2,0289
WMU->WME 2675,09 70,45 37,9715 0,0263
WME->WMU 159,68 5957,03 0,0268 37,3060
WMB->WMZ 6466,66 3247,90 1,9910 0,5023
WMZ->WMB 2165,04 4294,29 0,5042 1,9835
WMB->WME 299,53 131,15 2,2839 0,4379
WME->WMB 11,32 25,65 0,4413 2,2659
WMR->WMB 156478,22 4601,15 34,0085 0,0294
WMB->WMR 2176,81 73880,77 0,0295 33,9399
WMZ->WMG 7,99 0,21 38,0476 0,0263
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 63464,59 19523,25 3,2507 0,3076
WMX->WMZ 20928,48 67073,23 0,3120 3,2049
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1904780,40 8735,57 218,0488 0,0046
WMX->WMR 4318,60 932887,32 0,0046 216,0161
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,18 19,33 0,0093 107,3889
WMK->WMZ 8567,45 22,49 380,9449 0,0026
WMZ->WMK 33,96 12813,57 0,0027 377,3136
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 39766,93 224702,33 0,1770 5,6505
WMK->WMR 234777,85 41102,35 5,7120 0,1751
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 364,42 4452,38 0,0818 12,2177
WMH->WMZ 9371,29 747,93 12,5296 0,0798
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 36227,88 6486,49 5,5851 0,1790
WMH->WMR 13689,50 75082,10 0,1823 5,4846
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 2031,86 52,80 38,4822 0,0260
WMX->WMH 20,15 755,68 0,0267 37,5027
WMZ->WML 744,83 30781,89 0,0242 41,3274
WML->WMZ 3476,75 82,25 42,2705 0,0237
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 13987,87 8445,98 1,6562 0,6038
WML->WMR 5715,33 9264,93 0,6169 1,6211
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 342,91 2,43 141,1152 0,0071
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000