Đăng ký
Thống kê 20.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 26560,21 1766166,02 0,0150 66,4967
WMR->WMZ 154061,38 2314,16 66,5733 0,0150
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 184,96 210,23 0,8798 1,1366
WME->WMR 420,74 31749,06 0,0133 75,4600
WMR->WME 41324,01 546,67 75,5922 0,0132
WMZ->WMU 28,83 1010,54 0,0285 35,0517
WMU->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMU 1708,87 885,72 1,9294 0,5183
WMU->WMR 1101,38 2099,16 0,5247 1,9059
WMU->WME 1087,28 26,55 40,9522 0,0244
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 86,96 42,78 2,0327 0,4920
WMZ->WMB 216,22 435,69 0,4963 2,0150
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 3512,57 106,45 32,9974 0,0303
WMB->WMR 91,68 3018,30 0,0304 32,9221
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 17094,98 4357,08 3,9235 0,2549
WMX->WMZ 3044,49 11841,14 0,2571 3,8894
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 219316,65 848,49 258,4788 0,0039
WMX->WMR 107,13 27395,89 0,0039 255,7257
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 157,46 57809,48 0,0027 367,1376
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 8000,00 44148,56 0,1812 5,5186
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4,37 30,27 0,1444 6,9268
WMH->WMZ 39080,73 5472,77 7,1409 0,1400
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 993,29 104,10 9,5417 0,1048
WMH->WMR 426,88 4133,30 0,1033 9,6826
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 1331,74 62,95 21,1555 0,0473
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 1905,50 585,65 3,2536 0,3073
WML->WMR 1246,13 3957,15 0,3149 3,1756
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 19.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 637312,41 42480067,18 0,0150 66,6550
WMR->WMZ 19443477,69 290979,31 66,8208 0,0150
WMZ->WME 11110,24 9743,87 1,1402 0,8770
WME->WMZ 2575,14 2926,52 0,8799 1,1365
WME->WMR 14985,94 1130243,75 0,0133 75,4203
WMR->WME 169385,84 2238,48 75,6700 0,0132
WMZ->WMU 352,88 12295,99 0,0287 34,8447
WMU->WMZ 17824,18 504,25 35,3479 0,0283
WMR->WMU 22932,24 11923,79 1,9232 0,5200
WMU->WMR 6914,70 13136,93 0,5264 1,8999
WMU->WME 16,00 0,38 42,1053 0,0238
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 16877,62 8362,24 2,0183 0,4955
WMZ->WMB 3491,60 6988,33 0,4996 2,0015
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 132,16 300,00 0,4405 2,2700
WMR->WMB 194676,86 5869,91 33,1652 0,0302
WMB->WMR 4136,25 136245,69 0,0304 32,9394
WMZ->WMG 2,00 0,04 50,0000 0,0200
WMG->WMZ 0,77 32,00 0,0241 41,5584
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 10000,00 3,50 2857,1429 0,0004
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 706234,39 180393,09 3,9150 0,2554
WMX->WMZ 60403,43 232013,23 0,2603 3,8411
WME->WMX 144,13 42,00 3,4317 0,2914
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 774177,60 2987,94 259,1008 0,0039
WMX->WMR 4065,78 1047728,22 0,0039 257,6943
WMU->WMX 66,93 0,49 136,5918 0,0073
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 67,83 0,18 376,8333 0,0027
WMZ->WMK 71,42 26216,96 0,0027 367,0815
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 22591,56 125595,01 0,1799 5,5594
WMK->WMR 267657,83 47550,23 5,6289 0,1777
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 1,84 0,11 16,7273 0,0598
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 3,00 21,39 0,1403 7,1300
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 3591,71 25130,92 0,1429 6,9969
WMH->WMZ 22064,44 3075,29 7,1748 0,1394
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 69641,69 7244,23 9,6134 0,1040
WMH->WMR 4508,46 42510,06 0,1061 9,4290
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,30 0,01 30,0000 0,0333
WMX->WMH 1,83 49,96 0,0366 27,3005
WMZ->WML 2892,84 59718,95 0,0484 20,6437
WML->WMZ 17618,17 824,67 21,3639 0,0468
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 23882,26 7485,87 3,1903 0,3134
WML->WMR 17059,44 54623,81 0,3123 3,2020
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 186,40 2,30 81,0435 0,0123
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 18.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 761575,86 50858099,62 0,0150 66,7801
WMR->WMZ 21835652,91 326272,69 66,9245 0,0149
WMZ->WME 27181,25 23819,98 1,1411 0,8763
WME->WMZ 4913,40 5594,10 0,8783 1,1385
WME->WMR 20733,37 1568384,52 0,0132 75,6454
WMR->WME 739527,15 9743,29 75,9012 0,0132
WMZ->WMU 724,55 25364,17 0,0286 35,0068
WMU->WMZ 9443,20 265,92 35,5114 0,0282
WMR->WMU 48359,78 25217,54 1,9177 0,5215
WMU->WMR 7323,68 13935,92 0,5255 1,9029
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 10349,87 5102,87 2,0282 0,4930
WMZ->WMB 8608,73 17273,00 0,4984 2,0065
WMB->WME 10,08 4,35 2,3172 0,4315
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 100388,24 3026,59 33,1688 0,0301
WMB->WMR 2831,15 93464,79 0,0303 33,0130
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 263869,70 69436,53 3,8002 0,2631
WMX->WMZ 112076,36 423831,51 0,2644 3,7816
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1444237,98 5755,94 250,9126 0,0040
WMX->WMR 18821,20 4758031,32 0,0040 252,8017
WMU->WMX 119,30 0,90 132,5556 0,0075
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 5137,79 13,79 372,5736 0,0027
WMZ->WMK 21,52 7908,21 0,0027 367,4819
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 14410,93 80025,08 0,1801 5,5531
WMK->WMR 1950723,80 347875,58 5,6075 0,1783
WMB->WMU 0,11 1,47 0,0748 13,3636
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 14,20 1,70 8,3529 0,1197
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 10852,27 80766,92 0,1344 7,4424
WMH->WMZ 19386,04 2381,42 8,1405 0,1228
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 28790,83 3185,18 9,0390 0,1106
WMH->WMR 5291,73 50270,12 0,1053 9,4998
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 1640,58 59,50 27,5728 0,0363
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 3419,41 74961,59 0,0456 21,9224
WML->WMZ 6149,83 273,17 22,5128 0,0444
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 90440,22 29934,45 3,0213 0,3310
WML->WMR 17300,73 51374,31 0,3368 2,9695
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 1,37 110,08 0,0124 80,3504
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000