Đăng ký
Thống kê 20.04.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 209623,22 13543853,01 0,0155 64,6105
WMR->WMZ 9159926,90 141013,96 64,9576 0,0154
WMZ->WME 2614,15 2277,91 1,1476 0,8714
WME->WMZ 996,15 1137,44 0,8758 1,1418
WME->WMR 11931,20 875885,79 0,0136 73,4114
WMR->WME 349746,57 4704,14 74,3487 0,0135
WMZ->WMU 228,42 7105,05 0,0321 31,1052
WMU->WMZ 19246,32 615,38 31,2755 0,0320
WMR->WMU 41274,53 19946,92 2,0692 0,4833
WMU->WMR 10559,49 21670,20 0,4873 2,0522
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 19,00 682,70 0,0278 35,9316
WMB->WMZ 12543,64 6302,65 1,9902 0,5025
WMZ->WMB 2266,00 4492,73 0,5044 1,9827
WMB->WME 11,52 4,89 2,3558 0,4245
WME->WMB 0,51 1,15 0,4435 2,2549
WMR->WMB 132491,70 4050,17 32,7126 0,0306
WMB->WMR 1568,99 51152,56 0,0307 32,6022
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 1,16 3016,00 0,0004 2600,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 37163,68 6905,96 5,3814 0,1858
WMX->WMZ 7160,76 38404,43 0,1865 5,3632
WME->WMX 175,91 37,54 4,6859 0,2134
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 919588,94 2627,17 350,0302 0,0029
WMX->WMR 1486,53 517063,87 0,0029 347,8328
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 687142,13 1823,99 376,7247 0,0027
WMZ->WMK 421,70 157461,71 0,0027 373,3975
WMK->WME 52405,79 121,62 430,8978 0,0023
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 61608,22 352150,35 0,1749 5,7160
WMK->WMR 509237,13 87816,61 5,7989 0,1724
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 453,44 1462,83 0,3100 3,2261
WMH->WMZ 6802,31 2074,21 3,2795 0,3049
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 6457,22 315,87 20,4427 0,0489
WMH->WMR 69,28 1393,30 0,0497 20,1111
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 770,00 9163,38 0,0840 11,9005
WML->WMZ 3950,77 322,13 12,2645 0,0815
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 112344,57 20910,70 5,3726 0,1861
WML->WMR 406,82 2155,08 0,1888 5,2974
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 137,47 2,15 63,9395 0,0156
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 1,00 3,62 0,2762 3,6200
Thống kê 19.04.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 490224,08 31849125,61 0,0154 64,9685
WMR->WMZ 18048605,15 277315,40 65,0833 0,0154
WMZ->WME 20653,92 18020,23 1,1462 0,8725
WME->WMZ 11240,71 12837,44 0,8756 1,1420
WME->WMR 8898,07 659467,58 0,0135 74,1136
WMR->WME 232569,55 3109,36 74,7966 0,0134
WMZ->WMU 320,97 9991,19 0,0321 31,1281
WMU->WMZ 11542,72 368,57 31,3176 0,0319
WMR->WMU 8816,87 4249,91 2,0746 0,4820
WMU->WMR 3697,16 7650,98 0,4832 2,0694
WMU->WME 683,72 19,19 35,6290 0,0281
WME->WMU 1052,85 37903,13 0,0278 36,0005
WMB->WMZ 25218,83 12670,83 1,9903 0,5024
WMZ->WMB 5910,94 11706,78 0,5049 1,9805
WMB->WME 12852,14 5463,83 2,3522 0,4251
WME->WMB 38,88 88,45 0,4396 2,2749
WMR->WMB 120272,83 3676,53 32,7137 0,0306
WMB->WMR 4916,74 160001,67 0,0307 32,5422
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 1,94 5070,00 0,0004 2613,4021
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 62440,12 11724,20 5,3257 0,1878
WMX->WMZ 76309,71 403908,04 0,1889 5,2930
WME->WMX 3,00 0,62 4,8387 0,2067
WMX->WME 14,49 68,76 0,2107 4,7453
WMR->WMX 1180301,75 3406,01 346,5350 0,0029
WMX->WMR 7003,03 2373175,41 0,0030 338,8784
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 6376,67 17,05 373,9982 0,0027
WMZ->WMK 478,79 178517,30 0,0027 372,8509
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 190905,78 1084259,30 0,1761 5,6796
WMK->WMR 102278,23 17881,33 5,7198 0,1748
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 3923,28 12713,71 0,3086 3,2406
WMH->WMZ 9860,93 3025,52 3,2593 0,3068
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 107007,00 5288,68 20,2332 0,0494
WMH->WMR 888,58 17719,38 0,0501 19,9412
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 952,59 11254,61 0,0846 11,8147
WML->WMZ 4169,91 340,67 12,2403 0,0817
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 24978,24 4664,73 5,3547 0,1868
WML->WMR 3353,63 17616,33 0,1904 5,2529
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 18.04.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 513058,00 33413302,39 0,0154 65,1258
WMR->WMZ 17298824,14 265390,35 65,1826 0,0153
WMZ->WME 17459,05 15149,59 1,1524 0,8677
WME->WMZ 63652,62 72736,49 0,8751 1,1427
WME->WMR 15755,48 1175913,51 0,0134 74,6352
WMR->WME 437555,38 5838,29 74,9458 0,0133
WMZ->WMU 20,57 640,12 0,0321 31,1191
WMU->WMZ 10356,92 330,97 31,2926 0,0320
WMR->WMU 37744,98 18246,68 2,0686 0,4834
WMU->WMR 3719,40 7657,09 0,4857 2,0587
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,99 35,90 0,0276 36,2626
WMB->WMZ 14132,04 7100,29 1,9903 0,5024
WMZ->WMB 4136,57 8206,56 0,5041 1,9839
WMB->WME 13188,54 5599,84 2,3552 0,4246
WME->WMB 48,31 110,78 0,4361 2,2931
WMR->WMB 114160,83 3489,05 32,7197 0,0306
WMB->WMR 2667,85 87182,46 0,0306 32,6789
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 61093,08 11457,69 5,3321 0,1875
WMX->WMZ 15724,43 83333,31 0,1887 5,2996
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1590105,75 4613,30 344,6786 0,0029
WMX->WMR 2101,75 724989,40 0,0029 344,9456
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 11800,00 31,19 378,3264 0,0026
WMZ->WMK 37,38 13965,25 0,0027 373,6022
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 42207,61 239945,76 0,1759 5,6849
WMK->WMR 112299,18 19365,67 5,7989 0,1724
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2418,12 7782,85 0,3107 3,2186
WMH->WMZ 8186,98 2521,54 3,2468 0,3080
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 9516,96 465,40 20,4490 0,0489
WMH->WMR 36,43 726,75 0,0501 19,9492
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 17,56 1,01 17,3861 0,0575
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1342,29 16399,88 0,0818 12,2178
WML->WMZ 11791,81 951,02 12,3991 0,0807
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 79591,56 15153,81 5,2522 0,1904
WML->WMR 1110,77 5760,31 0,1928 5,1859
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 1,85 109,72 0,0169 59,3081
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000