Đăng ký
Thống kê 22.07.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 82476,84 5048580,18 0,0163 61,2121
WMR->WMZ 4995292,98 81413,99 61,3567 0,0163
WMZ->WME 2962,23 2551,69 1,1609 0,8614
WME->WMZ 2200,51 2540,13 0,8663 1,1543
WME->WMR 843,85 59669,65 0,0141 70,7112
WMR->WME 925001,39 13032,01 70,9792 0,0141
WMZ->WMU 6298,63 176503,28 0,0357 28,0225
WMU->WMZ 23777,20 839,86 28,3109 0,0353
WMR->WMU 70888,25 32530,39 2,1791 0,4589
WMU->WMR 8215,44 17823,51 0,4609 2,1695
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 1206,74 617,83 1,9532 0,5120
WMZ->WMB 2197,44 4274,54 0,5141 1,9452
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 517,98 1181,33 0,4385 2,2806
WMR->WMB 144233,95 4588,78 31,4319 0,0318
WMB->WMR 592,81 18550,84 0,0320 31,2931
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 173403,62 23444,22 7,3964 0,1352
WMX->WMZ 3933,27 28874,71 0,1362 7,3411
WME->WMX 18,49 2,99 6,1839 0,1617
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 693512,63 1519,77 456,3274 0,0022
WMX->WMR 1172,58 532170,89 0,0022 453,8461
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 5,10 997,17 0,0051 195,5235
WMK->WMZ 3890,93 11,77 330,5803 0,0030
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 22595,49 118365,21 0,1909 5,2384
WMK->WMR 168964,28 31548,95 5,3556 0,1867
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2270,08 2793,04 0,8128 1,2304
WMH->WMZ 2656,20 2087,18 1,2726 0,7858
WME->WMH 19,49 25,09 0,7768 1,2873
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 181285,84 3540,17 51,2082 0,0195
WMH->WMR 2129,66 107206,84 0,0199 50,3399
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1262,15 14609,09 0,0864 11,5748
WML->WMZ 1740,17 148,24 11,7389 0,0852
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 9383,51 1823,53 5,1458 0,1943
WML->WMR 3419,26 17479,86 0,1956 5,1122
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 4,17 356,28 0,0117 85,4388
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 21.07.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 276162,17 16896741,30 0,0163 61,1841
WMR->WMZ 15987535,01 261004,98 61,2538 0,0163
WMZ->WME 5147,47 4444,03 1,1583 0,8633
WME->WMZ 785,20 905,41 0,8672 1,1531
WME->WMR 4439,74 312175,43 0,0142 70,3139
WMR->WME 133194,53 1888,76 70,5196 0,0142
WMZ->WMU 2220,74 62266,22 0,0357 28,0385
WMU->WMZ 56164,37 1988,60 28,2432 0,0354
WMR->WMU 100383,61 45965,53 2,1839 0,4579
WMU->WMR 11023,84 23943,19 0,4604 2,1719
WMU->WME 940,90 28,38 33,1536 0,0302
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 17071,97 8727,49 1,9561 0,5112
WMZ->WMB 2543,83 4940,51 0,5149 1,9422
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 3619,95 8255,48 0,4385 2,2806
WMR->WMB 272186,52 8691,74 31,3155 0,0319
WMB->WMR 2075,54 64973,48 0,0319 31,3044
WMZ->WMG 196,64 5,02 39,1713 0,0255
WMG->WMZ 25,64 1000,00 0,0256 39,0016
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 14803,69 5,93 2496,4064 0,0004
WMG->WMR 20,95 50000,00 0,0004 2386,6348
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 208886,55 28510,49 7,3267 0,1365
WMX->WMZ 29109,79 212259,59 0,1371 7,2917
WME->WMX 29,59 4,68 6,3226 0,1582
WMX->WME 4,23 26,22 0,1613 6,1986
WMR->WMX 2459735,23 5427,67 453,1844 0,0022
WMX->WMR 3060,98 1367647,58 0,0022 446,8006
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 3,60 733,81 0,0049 203,8361
WMK->WMZ 3535,41 10,85 325,8442 0,0031
WMZ->WMK 57,45 18452,42 0,0031 321,1909
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 11347,59 59199,54 0,1917 5,2169
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 127,61 1839,98 0,0694 14,4188
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 1,74 23,65 0,0736 13,5920
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 6105,42 7610,11 0,8023 1,2465
WMH->WMZ 2507,85 2003,33 1,2518 0,7988
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 97330,61 1939,33 50,1878 0,0199
WMH->WMR 2582,92 128402,50 0,0201 49,7121
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,14 2,39 0,0586 17,0714
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 449,44 49,38 9,1017 0,1099
WMX->WMH 53,50 486,03 0,1101 9,0847
WMZ->WML 506,99 6039,60 0,0839 11,9127
WML->WMZ 2205,25 180,98 12,1850 0,0821
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 5429,46 1046,18 5,1898 0,1927
WML->WMR 7855,18 40596,40 0,1935 5,1681
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 20.07.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 629292,06 38280687,11 0,0164 60,8314
WMR->WMZ 16672903,34 272923,63 61,0900 0,0164
WMZ->WME 10856,31 9373,46 1,1582 0,8634
WME->WMZ 7477,10 8631,13 0,8663 1,1543
WME->WMR 25051,04 1750467,69 0,0143 69,8760
WMR->WME 365315,24 5186,23 70,4395 0,0142
WMZ->WMU 823,94 23071,42 0,0357 28,0013
WMU->WMZ 28523,08 1011,98 28,1854 0,0355
WMR->WMU 33329,07 15277,18 2,1816 0,4584
WMU->WMR 36666,82 79463,30 0,4614 2,1672
WMU->WME 30724,44 945,42 32,4982 0,0308
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 5811,59 2975,95 1,9529 0,5121
WMZ->WMB 7289,30 14166,49 0,5145 1,9435
WMB->WME 138,15 60,00 2,3025 0,4343
WME->WMB 2940,46 6679,01 0,4403 2,2714
WMR->WMB 374717,66 12016,23 31,1843 0,0321
WMB->WMR 21616,13 670585,70 0,0322 31,0225
WMZ->WMG 359,46 9,17 39,1996 0,0255
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 301,48 8,92 33,7982 0,0296
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 11,86 28540,22 0,0004 2406,4266
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 436378,11 58705,55 7,4333 0,1345
WMX->WMZ 71357,97 528350,07 0,1351 7,4042
WME->WMX 1175,88 195,90 6,0025 0,1666
WMX->WME 4,10 24,75 0,1657 6,0366
WMR->WMX 3105178,89 6837,94 454,1103 0,0022
WMX->WMR 4576,92 2068739,60 0,0022 451,9938
WMU->WMX 928,34 4,32 214,8935 0,0047
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 15213,95 79919,98 0,1904 5,2531
WMK->WMR 68365,83 12686,99 5,3887 0,1856
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 42,12 526,50 0,0800 12,5000
WMK->WMU 0,50 0,04 12,5000 0,0800
WMZ->WMH 9899,96 11686,84 0,8471 1,1805
WMH->WMZ 5204,15 4170,28 1,2479 0,8013
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 153766,26 3024,59 50,8387 0,0197
WMH->WMR 4269,02 215785,48 0,0198 50,5468
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 368,50 40,48 9,1033 0,1099
WMX->WMH 0,24 2,10 0,1143 8,7500
WMZ->WML 663,63 7716,31 0,0860 11,6274
WML->WMZ 13883,84 1168,08 11,8860 0,0841
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 65107,26 12115,89 5,3737 0,1861
WML->WMR 1617,75 8359,01 0,1935 5,1671
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 582,84 91,09 6,3985 0,1563
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000