Đăng ký
Thống kê 22.02.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 179298,78 10081432,15 0,0177 56,2269
WMR->WMZ 14585620,56 253166,3 57,6128 0,0173
WMZ->WME 5997,76 4883,28 1,2282 0,8141
WME->WMZ 5162,52 6225,35 0,8292 1,2058
WME->WMR 1985,24 135521,7 0,0146 68,2646
WMR->WME 110201,43 1584,5 69,5496 0,0143
WMZ->WMU 16921,63 428489,92 0,0394 25,322
WMU->WMZ 550175,57 20754,56 26,5086 0,0377
WMR->WMU 1855708,49 834376,32 2,224 0,4496
WMU->WMR 312392,65 660400,68 0,473 2,114
WMU->WME 2270,16 71,76 31,6354 0,0316
WME->WMU 168,87 5095,75 0,0331 30,1755
WMB->WMZ 13013,71 6679,88 1,9481 0,5132
WMZ->WMB 2576,17 4921,78 0,5234 1,9105
WMB->WME 95,25 41,51 2,2946 0,4358
WME->WMB 63,86 156,47 0,4081 2,4502
WMR->WMB 134523,16 4496,36 29,9182 0,0334
WMB->WMR 5744,18 166372,37 0,0345 28,9636
WMZ->WMG 0 0 0 0
WMG->WMZ 0 0 0 0
WME->WMG 0,7 0,02 35 0,0285
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 10160,79 4,14 2454,2971 0,0004
WMG->WMR 0,21 487,02 0,0004 2319,1428
WMU->WMG 0 0 0 0
WMG->WMU 0 0 0 0
WMZ->WMX 232103,13 22097,04 10,5038 0,0952
WMX->WMZ 12624,71 130092,86 0,097 10,3046
WME->WMX 150,29 14,98 10,0327 0,0996
WMX->WME 0 0 0 0
WMR->WMX 1193403,51 1971,95 605,1895 0,0016
WMX->WMR 944,76 551825,9 0,0017 584,091
WMU->WMX 8657,39 29,33 295,1718 0,0033
WMX->WMU 68,7 18439,3 0,0037 268,4032
WMK->WMZ 388870,33 1254,51 309,9778 0,0032
WMZ->WMK 165,7 45504,04 0,0036 274,617
WMK->WME 0 0 0 0
WME->WMK 0 0 0 0
WMR->WMK 43576,89 218411,92 0,1995 5,0121
WMK->WMR 63852,08 12237,98 5,2175 0,1916
WMB->WMU 0,3 3,75 0,08 12,5
WMU->WMB 17058,56 1237,71 13,7823 0,0725
WMB->WMX 2240,32 94,37 23,7397 0,0421
WMX->WMB 0,06 1,17 0,0512 19,5
WMK->WMX 0 0 0 0
WMX->WMK 32,79 100023,42 0,0003 3050,4245
WMB->WMG 0 0 0 0
WMG->WMB 0 0 0 0
WMB->WMK 0 0 0 0
WMK->WMB 0 0 0 0
WMG->WMK 0 0 0 0
WMK->WMG 0 0 0 0
WMG->WMX 0 0 0 0
WMX->WMG 0 0 0 0
WMU->WMK 0 0 0 0
WMK->WMU 53 4,06 13,0541 0,0766
WMV->WMZ 986612 40 24665,3 0
WMZ->WMV 9,93 227113,53 0 22871,4531
WMV->WME 0 0 0 0
WME->WMV 0 0 0 0
WMR->WMV 0,12 51,3 0,0023 427,5
WMV->WMR 0 0 0 0
WMV->WMX 0 0 0 0
WMX->WMV 0 0 0 0
WMB->WMV 0 0 0 0
WMV->WMB 0 0 0 0
WMG->WMV 0 0 0 0
WMV->WMG 0 0 0 0
WMU->WMV 0 0 0 0
WMV->WMU 0 0 0 0
WMV->WMK 0 0 0 0
WMK->WMV 0 0 0 0
WMZ->WMH 2438,03 1826,7 1,3346 0,7492
WMH->WMZ 4490,2 5722,68 0,7846 1,2744
WME->WMH 0 0 0 0
WMH->WME 0 0 0 0
WMR->WMH 81476,45 1041,52 78,2284 0,0127
WMH->WMR 912,96 69120,5 0,0132 75,7103
WMU->WMH 1880 47,19 39,8389 0,0251
WMH->WMU 3,47 108,06 0,0321 31,1412
WMB->WMH 1107,05 387,76 2,8549 0,3502
WMH->WMB 0 0 0 0
WMK->WMH 0 0 0 0
WMH->WMK 0 0 0 0
WMG->WMH 0 0 0 0
WMH->WMG 0 0 0 0
WMV->WMH 0 0 0 0
WMH->WMV 0 0 0 0
WMH->WMX 54,9 6,73 8,1575 0,1225
WMX->WMH 0,37 2,68 0,138 7,2432
WMZ->WML 729,09 3310,21 0,2202 4,5401
WML->WMZ 1444,38 311,15 4,642 0,2154
WME->WML 0 0 0 0
WML->WME 0 0 0 0
WMR->WML 77402,57 5727,51 13,5141 0,0739
WML->WMR 2356,12 27873,41 0,0845 11,8302
WMU->WML 378,34 60,78 6,2247 0,1606
WML->WMU 389,98 2098,31 0,1858 5,3805
WMB->WML 1,11 2,28 0,4868 2,054
WML->WMB 0 0 0 0
WMK->WML 0 0 0 0
WML->WMK 0 0 0 0
WMG->WML 0 0 0 0
WML->WMG 0 0 0 0
WMV->WML 0 0 0 0
WML->WMV 0 0 0 0
WML->WMX 529,22 10,45 50,643 0,0197
WMX->WML 0,02 0,89 0,0224 44,5
WML->WMH 11,72 1,83 6,4043 0,1561
WMH->WML 0 0 0 0
Thống kê 21.02.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 947438,59 52825139,75 0,0179 55,7557
WMR->WMZ 24454650,98 428067,45 57,128 0,0175
WMZ->WME 13664,63 11125,4 1,2282 0,8141
WME->WMZ 13041,94 15808,1 0,825 1,212
WME->WMR 19410,78 1336236,53 0,0145 68,8399
WMR->WME 411749,94 5910,54 69,6636 0,0143
WMZ->WMU 82525,09 2154315,75 0,0383 26,1049
WMU->WMZ 1994859,89 74743,17 26,6895 0,0374
WMR->WMU 5942299,97 2667903,88 2,2273 0,4489
WMU->WMR 1591450,14 3356867,22 0,474 2,1093
WMU->WME 26697,37 813,08 32,8348 0,0304
WME->WMU 916,35 27836,16 0,0329 30,3772
WMB->WMZ 28129,19 14528,35 1,9361 0,5164
WMZ->WMB 12506,46 23820,5 0,525 1,9046
WMB->WME 41,52 18,03 2,3028 0,4342
WME->WMB 174 400,78 0,4341 2,3033
WMR->WMB 686943,22 22993,85 29,875 0,0334
WMB->WMR 28855 831956,25 0,0346 28,8323
WMZ->WMG 18,81 0,43 43,7441 0,0228
WMG->WMZ 0,05 2,05 0,0243 41
WME->WMG 1 0,02 50 0,02
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 1631,69 0,69 2364,7681 0,0004
WMG->WMR 25,21 57324,96 0,0004 2273,8976
WMU->WMG 92,65 0,08 1158,125 0,0008
WMG->WMU 2,98 3120,6 0,0009 1047,1812
WMZ->WMX 869034,61 77882,45 11,1582 0,0896
WMX->WMZ 88459,85 948447,89 0,0932 10,7217
WME->WMX 161,57 16 10,0981 0,099
WMX->WME 22,16 191,06 0,1159 8,6218
WMR->WMX 4478307,11 7131,14 627,9931 0,0015
WMX->WMR 19843,11 12223399,11 0,0016 616,0021
WMU->WMX 83409,94 263,09 317,0395 0,0031
WMX->WMU 433,08 119562,36 0,0036 276,0745
WMK->WMZ 648246,14 2082,27 311,317 0,0032
WMZ->WMK 959,57 278627,47 0,0034 290,367
WMK->WME 20 0,05 400 0,0025
WME->WMK 0 0 0 0
WMR->WMK 82209,12 397643,6 0,2067 4,8369
WMK->WMR 79098,27 15247,93 5,1874 0,1927
WMB->WMU 216,5 2673,7 0,0809 12,3496
WMU->WMB 69340,73 5031,25 13,782 0,0725
WMB->WMX 7093,34 287,01 24,7146 0,0404
WMX->WMB 3,53 73,41 0,048 20,796
WMK->WMX 0 0 0 0
WMX->WMK 16,5 49793,9 0,0003 3017,8121
WMB->WMG 5 0,05 100 0,01
WMG->WMB 0 0 0 0
WMB->WMK 0 0 0 0
WMK->WMB 0 0 0 0
WMG->WMK 0 0 0 0
WMK->WMG 0 0 0 0
WMG->WMX 0 0 0 0
WMX->WMG 0 0 0 0
WMU->WMK 0 0 0 0
WMK->WMU 337,43 26,01 12,973 0,077
WMV->WMZ 992038,37 40,22 24665,3 0
WMZ->WMV 2444,05 55924450,64 0 22881,8766
WMV->WME 0 0 0 0
WME->WMV 0 0 0 0
WMR->WMV 100,92 43269,51 0,0023 428,7505
WMV->WMR 0 0 0 0
WMV->WMX 0 0 0 0
WMX->WMV 0 0 0 0
WMB->WMV 0 0 0 0
WMV->WMB 0 0 0 0
WMG->WMV 0 0 0 0
WMV->WMG 0 0 0 0
WMU->WMV 0 0 0 0
WMV->WMU 0 0 0 0
WMV->WMK 0 0 0 0
WMK->WMV 0 0 0 0
WMZ->WMH 29308,22 21484,06 1,3641 0,733
WMH->WMZ 49356,06 64910,15 0,7603 1,3151
WME->WMH 0 0 0 0
WMH->WME 0 0 0 0
WMR->WMH 731772,68 9532,2 76,7684 0,013
WMH->WMR 15980,69 1204542,34 0,0132 75,3748
WMU->WMH 489,88 11,88 41,2356 0,0242
WMH->WMU 240,9 8384,31 0,0287 34,8041
WMB->WMH 1833,37 598,75 3,0619 0,3265
WMH->WMB 0 0 0 0
WMK->WMH 0 0 0 0
WMH->WMK 0 0 0 0
WMG->WMH 0 0 0 0
WMH->WMG 38,5 1,25 30,8 0,0324
WMV->WMH 0 0 0 0
WMH->WMV 0 0 0 0
WMH->WMX 855,87 103,97 8,2318 0,1214
WMX->WMH 42,88 330,22 0,1298 7,701
WMZ->WML 2696,24 11703,31 0,2303 4,3406
WML->WMZ 40402,09 8823,97 4,5786 0,2184
WME->WML 0,66 3,1 0,2129 4,6969
WML->WME 0 0 0 0
WMR->WML 153826,12 11969,35 12,8516 0,0778
WML->WMR 15073,45 188153,63 0,0801 12,4824
WMU->WML 1031,21 160,03 6,4438 0,1551
WML->WMU 114,3 620,76 0,1841 5,4309
WMB->WML 12 22,8 0,5263 1,9
WML->WMB 55 21,39 2,5712 0,3889
WMK->WML 0 0 0 0
WML->WMK 0 0 0 0
WMG->WML 0 0 0 0
WML->WMG 0 0 0 0
WMV->WML 0 0 0 0
WML->WMV 0 0 0 0
WML->WMX 93,79 1,82 51,5329 0,0194
WMX->WML 7,92 342,14 0,0231 43,1994
WML->WMH 0 0 0 0
WMH->WML 116,51 710,55 0,1639 6,0986
Thống kê 20.02.2018
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 744977,64 41765090,35 0,0178 56,0622
WMR->WMZ 25016683,7 438546,86 57,0444 0,0175
WMZ->WME 33256,59 26979,59 1,2326 0,8112
WME->WMZ 13845,96 16845,9 0,8219 1,2166
WME->WMR 21776,82 1510967,52 0,0144 69,3842
WMR->WME 2946898,34 41766,77 70,556 0,0141
WMZ->WMU 60262,75 1551860,15 0,0388 25,7515
WMU->WMZ 1682371,31 63145,23 26,6428 0,0375
WMR->WMU 7431312,76 3350960,92 2,2176 0,4509
WMU->WMR 1259422,11 2663618,58 0,4728 2,1149
WMU->WME 30737,17 931,31 33,0042 0,0302
WME->WMU 579,9 18044,05 0,0321 31,1157
WMB->WMZ 25899,7 13382,77 1,9353 0,5167
WMZ->WMB 8299,2 15821,62 0,5245 1,9064
WMB->WME 1011,58 410,38 2,4649 0,4056
WME->WMB 6,49 14,99 0,4329 2,3097
WMR->WMB 804916,33 26973,59 29,8409 0,0335
WMB->WMR 24569,86 701788,84 0,035 28,5629
WMZ->WMG 904,13 21,69 41,6841 0,0239
WMG->WMZ 17,94 720,62 0,0248 40,1683
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 3171,39 1,29 2458,4418 0,0004
WMG->WMR 0,51 1189,13 0,0004 2331,6274
WMU->WMG 11056,85 9,52 1161,4338 0,0008
WMG->WMU 0 0 0 0
WMZ->WMX 466174,69 40816,3059 11,4212 0,0875
WMX->WMZ 30940,38 350513,32 0,0882 11,3286
WME->WMX 2893,64 277,96 10,4102 0,096
WMX->WME 1,52 13,02 0,1167 8,5657
WMR->WMX 3309814,3 5058,83 654,2647 0,0015
WMX->WMR 10772,64 6899593,38 0,0015 640,4737
WMU->WMX 70676,67 217,89 324,3685 0,003
WMX->WMU 227,5 64185,35 0,0035 282,1334
WMK->WMZ 436397,28 1401,22 311,4409 0,0032
WMZ->WMK 1810,53 519532,25 0,0034 286,9503
WMK->WME 2728,22 7,68 355,2369 0,0028
WME->WMK 0 0 0 0
WMR->WMK 29005,89 138318,76 0,2097 4,7686
WMK->WMR 130526,78 25040,61 5,2126 0,1918
WMB->WMU 242,94 3008,32 0,0807 12,3829
WMU->WMB 60517,92 4409,86 13,7233 0,0728
WMB->WMX 11691,59 449,95 25,9841 0,0384
WMX->WMB 12,3 255,09 0,0482 20,739
WMK->WMX 2971,77 0,75 3962,36 0,0002
WMX->WMK 2,85 9232,27 0,0003 3239,3929
WMB->WMG 0 0 0 0
WMG->WMB 0 0 0 0
WMB->WMK 0,94 141 0,0066 150
WMK->WMB 0 0 0 0
WMG->WMK 0 0 0 0
WMK->WMG 0 0 0 0
WMG->WMX 0 0 0 0
WMX->WMG 0 0 0 0
WMU->WMK 2482,73 26433,62 0,0939 10,6469
WMK->WMU 40 3,07 13,0293 0,0767
WMV->WMZ 1029175,17 41,69 24686,3797 0
WMZ->WMV 244,91 5605196,3 0 22886,7596
WMV->WME 0 0 0 0
WME->WMV 0 0 0 0
WMR->WMV 98,54 42381,31 0,0023 430,0924
WMV->WMR 0 0 0 0
WMV->WMX 0 0 0 0
WMX->WMV 0 0 0 0
WMB->WMV 0 0 0 0
WMV->WMB 0 0 0 0
WMG->WMV 0 0 0 0
WMV->WMG 0 0 0 0
WMU->WMV 0 0 0 0
WMV->WMU 0 0 0 0
WMV->WMK 0 0 0 0
WMK->WMV 0 0 0 0
WMZ->WMH 13335,23 8607,18 1,5493 0,6454
WMH->WMZ 10005,55 15054,94 0,6646 1,5046
WME->WMH 0 0 0 0
WMH->WME 0 0 0 0
WMR->WMH 473754,07 5259,01 90,0842 0,0111
WMH->WMR 4269,6 370339,33 0,0115 86,7386
WMU->WMH 2322,62 51,25 45,3194 0,022
WMH->WMU 196,94 7155,17 0,0275 36,3317
WMB->WMH 64,05 19,52 3,2812 0,3047
WMH->WMB 0,11 0,3 0,3666 2,7272
WMK->WMH 0 0 0 0
WMH->WMK 0 0 0 0
WMG->WMH 0 0 0 0
WMH->WMG 0 0 0 0
WMV->WMH 0 0 0 0
WMH->WMV 0 0 0 0
WMH->WMX 937,32 117,71 7,9629 0,1255
WMX->WMH 32,04 212,53 0,1507 6,6332
WMZ->WML 13387,05 55556,2 0,2409 4,1499
WML->WMZ 16424,44 3790,84 4,3326 0,2308
WME->WML 0 0 0 0
WML->WME 1,74 0,29 6 0,1666
WMR->WML 232957,33 16652,55 13,9892 0,0714
WML->WMR 7645 101853,23 0,075 13,3228
WMU->WML 2972,12 421,68 7,0482 0,1418
WML->WMU 657,15 3906,82 0,1682 5,945
WMB->WML 0,2 0,35 0,5714 1,75
WML->WMB 0 0 0 0
WMK->WML 0 0 0 0
WML->WMK 0 0 0 0
WMG->WML 0 0 0 0
WML->WMG 0 0 0 0
WMV->WML 0 0 0 0
WML->WMV 0 0 0 0
WML->WMX 1701,96 35,27 48,2551 0,0207
WMX->WML 17,86 783,02 0,0228 43,8421
WML->WMH 12,07 1,87 6,4545 0,1549
WMH->WML 121,04 654,82 0,1848 5,4099